English  Printervenlig
Ved brug af Hjælpemiddelbasen accepteres cookies til statistik og funktionalitet. Ok, fjern denne besked eller læs om brug af cookies og muligheder for at afvise cookies.

Du er her: Forside | Principafgørelser

Principafgørelser

Omfatter principafgørelser vedrørende de typer af hjælpemidler, som findes i Hjælpemiddelbasen. Nye principafgørelser medtages i takt med, at de udsendes fra Ankestyrelsen; kasserede principafgørelser slettes fra listen.
Søg på principafgørelsens navn eller nr. eller på det produktområde, som du søger afgørelser for, fx cykler. Klik på afgørelsens titel for at se hele afgørelsen i Ankestyrelsens database over principafgørelser.

  

Titel og resumeUdgivetRelaterede produktgrupper
151-11 Hjælpemiddel - el-kørestol - væsentlighedskriterium - social isolation - handicapkørsel
En borger, der ikke kunne færdes uden brug af kørestol, havde efter en konkret vurdering ret til en el-kørestol.
Borgeren havde fået bevilget manuel kørestol, handicapkørsel, kørselsordning i forbindelse med læge- og sygehusbesøg, og han kunne få bragt dagligvarer og apotekervarer. Den bevilgede støtte fandtes ikke i tilstrækkelig grad at kompensere for hans funktionsnedsættelse, idet den ikke gav ham mulighed for at foretage nødvendige ture i nærområdet til dagligdags aktiviteter. Brug af manuel kørestol var vanskeliggjort af, at hans bolig lå i en slugt med stigende terræn.
04-10-2011 Motoriserede kørestole
153-11 Sædvanligt indbo - digitalkamera - forbrugsgode
Et digitalkamera var et forbrugsgode, som indgik i sædvanligt indbo. Der kunne derfor ikke ydes støtte til anskaffelse efter reglerne i serviceloven om støtte til forbrugsgoder.
04-10-2011 Hjælpemidler til at fotografere og optage film og video
156-11 3-hjulet elkøretøj - el-scooter - forbrugsgode - handicapkørsel
En borger med en gangdistance på 10 til 50 meter med rollator var berettiget til en 3 hjulet el-scooter som et forbrugsgode. Borgeren boede alene med sin samlever, som var kørestolsbruger.
Ankestyrelsen var opmærksom på, at borgeren var bevilget hjælp til vareudbringning, handicapkørsel og havde mulighed for at få bevilget kørsel til træning, lægebesøg og sygehus.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at ansøger havde brug for el-scooteren for at komme rundt til nødvendige dagligdags aktiviteter i nærområdet.
Ankestyrelsen lagde også vægt på, at borgeren med en el-scooter ville blive selvhjulpen og uafhængig af kørselsbevilling.
04-10-2011 Eldrevne kørestole med manuel direkte styring
161-11 Merudgifter - nødvendig - kanylebokse
Udgifter til kanylebokse til bortskaffelse af brugte kanyler kan ikke dækkes efter reglerne om nødvendige merudgifter.
Ankestyrelsen fandt, at udgifter til kanylebokse må betragtes som en omkostning, der er forbundet med brugen af kanyler. Der er derfor tale om en almindelig driftsudgift.
Ankestyrelsen lagde til grund, at kanylerne var blevet ydet som hjælpemidler.
Hjælpemiddelbekendtgørelsen regulerer udtømmende dækningen af driftsudgifter ved brug af hjælpemidler. Derfor kan udgiften ikke dækkes som en merudgift efter serviceloven.
04-10-2011 Injektionssprøjter til engangsbrug
114-11 Hjælpemiddel - høreapparat - udstationering - naturalydelser - EU regler
Bevilling af høreapparat var en naturalydelse, der skulle ydes af bopælslandet.
En person, der var udstationeret i et andet EU-land af den danske stat, var derfor berettiget til hjælp efter bopælslandets regler, når han søgte om hjælp der.
Hjælp efter serviceloven forudsatte, at personen havde ophold her i landet. Den omstændighed at personen var skattepligtig i Danmark og fortsat havde dansk sygesikringsbevis, ændrede ikke ved, at han faktisk opholdt sig i et andet land.
Note: Rådets forordning (EØF) nr. 883/04 af 29. april 2004 indeholder tilsvarende bestemmelser.
31-08-2011 Hørehjælpemidler
117-11 Trehjulet knallert - forbrugsgode - hjælpemidler - el-scooter
En 3-hjulet benzindreven knallert skulle betragtes som et forbrugsgode.
Ansøger havde derfor ret til at få dækket 50 af udgiften til en knallert. Kommunen skulle endvidere betale de nødvendige merudgifter, hvis særlig indretning var nødvendig på grund af ansøgerens nedsatte funktionsevne.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at en 3-hjulet knallert fremstilles og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug. Der blev endvidere, lagt vægt på, at knallerten kan køre hurtigere og over længere afstande end en el-scooter, og at knallerten ikke kan anvendes indendørs.
Knallerten erstattede for ansøgeren en el-scooter, der almindeligvis anses for et forbrugsgode.
31-08-2011 Trehjulede knallerter og motorcykler
120-11 Nødvendig merudgift - sansehave - blind
Anlæggelse af en sansehave var ikke en nødvendig merudgift ved forsørgelsen af et barn uden synsevne.
Barnet ville kunne støttes i at færdes i haven ved hjælp af enkle kendetegn og vejledning, som ikke nødvendiggjorde anlæggelse af en sansehave med ledelinjer i underlaget og lydmæssige eller taktile kendetegn i i det fysiske miljø.
31-08-2011 Tilpassede havebede
92-11 Hjælpemidler - reparation - udlandet - transport
Kommunen skulle ikke betale udgiften til transport af en el-kørestol til reparation i Danmark og retur under borgerens kurophold i udlandet. Borgeren blev i udlandet, mens el-kørestolen blev transporteret til Danmark og retur.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at el-kørestolen, der var gået i stykker under borgerens kurophold, kunne være blevet repareret i det land, hvor kuropholdet fandt sted, selvom reparation ikke kunne ske straks.
30-06-2011 Eldrevne kørestole med elektronisk styring
93-11 Nødvendig merudgift ved forsørgelsen - merudgifter til børn - parallelcykel - tandemcykel
En parallelcykel til en 12-årig handicappet pige var efter en konkret vurdering en nødvendig merudgift ved forsørgelsen og en konsekvens af den nedsatte funktionsevne.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at det måtte anses for almindeligt for ikke-handicappede børn på samme alder at komme rundt på cykel i fritiden.
Der blev endvidere lagt vægt på, at pigen var glad for at cykle, og at det var svært at finde passende fritidsaktiviteter eller motionsmuligheder til hende.
Parallelcyklen var ikke et hjælpemiddel for pigen.
Der blev i den forbindelse lagt vægt på, at pigen allerede var kompenseret for sit behov for transport ved bevilget handicapbil og 4wheeler.
Note:Der henvises til Principafgørelse 23-11.
Principafgørelse O-42-98 ophæves.
30-06-2011 Tandemer og tre- og firehjulede cykler for to eller flere personer
52-11 Hjælpemidler - førtidig udskiftning - privat leverandør - høreapparat
Der var ret til tilskud til førtidig udskiftning af høreapparat til en kvinde, der mistede sit høreapparat, da hun besvimede, faldt og blev kørt på skadestue til behandling.
Der var tale om et apparat fra en privat leverandør, og Ankestyrelsen vurderede, at situationen kunne sammenlignes med bekendtgørelsens beskrivelse af mulighed for udskiftning, hvis apparatet var gået tabt ved tyveri, brand eller lignende.
Note:Der henvises til Principafgørelse 101-10

30-04-2011 Hørehjælpemidler

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-19 Næste>> Viser 41-50 af 183

Nyeste hjælpemidler
Eloflex H
Eloflex Danmark ApS
Eloflex H
Eloflex X
Eloflex Danmark ApS
Eloflex X
Cefar TENS
NMK import
Cefar TENS
TS 505
Hospitech Danmark ApS
TS 505