English  Printervenlig
Ved brug af Hjælpemiddelbasen accepteres cookies til statistik og funktionalitet. Ok, fjern denne besked eller læs om brug af cookies og muligheder for at afvise cookies.

Du er her: Forside | Klassifikation | Principafgørelser -

Principafgørelser -

Principafgørelser relateret til produktgruppen eller til Alle produktgrupper. Klik på alle principafgørelser i Hjælpemiddelbasen for at få listen udvidet til at omfatte alle principafgørelser, som er registreret i Hjælpemiddelbasen.

Titel og resumeUdgivetRelaterede produktgrupper
234-10 Boligindretning - nødvendig - hæve/sænke puslebord
Et vægmonteret hæve/sænke puslebord i nærheden af rindende vand fandtes efter en konkret vurdering ikke at være en nødvendig boligindretning.
Ankestyrelsen lagde ved afgørelsen vægt på, at pågældende ikke havde en funktionsnedsættelse, som gjorde det nødvendigt, at vask og bleskift skulle ske i umiddelbar nærheden af rindende vand.
30-11-2010 Bruselejer og pusleborde
246-10 Arbejdsskade - varigt mén - afledte følger - hjælpemidler - årsagssammenhæng
Ved fastsættelse af godtgørelse for varigt mén er det som udgangspunkt alene de umiddelbare og direkte følger af arbejdsskaden, der kan godtgøres. Ulykkestilfælde eller sygdomme, der opstår efter arbejdsskaden, kan kun anses for en erstatningsberettigende følge af arbejdsskaden, hvis der er sikker årsagssammenhæng mellem den oprindelige skade og det senere ulykkestilfælde eller den senere sygdom.
Efter en lægelig vurdering kan der som udgangspunkt ikke opstå varige skader i en ikke-skadet legemsdel på grund af ændret bevægemønster. Imidlertid vil gener, der er en følge af sikredes nødvendige brug af hjælpemidler, kunne erstattes. Dette forudsætter, at generne indtræder i tæt tilknytning til arbejdsskaden eller mobiliseringen.
I den konkrete sag fandt Ankestyrelsen, at sikredes albuelidelse var en afledt følge af den anerkendte fodskade. Ankestyrelsen lagde vægt på, at sikrede i cirka 4 år efter arbejdsskaden gik meget med krykker, og at sikrede i denne periode fik føleforstyrrelser i venstre hånd. Der blev påvist påvirkning af albuenerven i venstre arm.
Sikrede fik tilkendt yderligere godtgørelse for varigt mén på skønsmæssigt 5 procent med udgangspunkt i méntabellens punkt om delvis lammelse af albuenerven.
30-11-2010 Albuestokke
199-10 Revalidering - uddannelsesbetingede udgifter - skriveredskaber - særlige udgifter
En revalidend havde ikke ret til dækning af udgifter til penalhus, blyantsstift, viskelædere, rettepen, kalender og linealsæt i forbindelse med sin revalidering.
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg tog udgangspunkt i, at der til revalidender kan ydes hjælp til særlige udgifter, der er en nødvendig følge af uddannelsen eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Det måtte vurderes konkret, hvilke udgifter der kunne ydes hjælp til i den enkelte uddannelsessituation. Det måtte dog indgå i vurderingen, om der var tale om udgifter, der var specielt knyttet til den pågældende uddannelse.
Udvalget lagde vægt på, at udgifter til skrivemateriale er en almindelig udgift for de fleste, uanset om der er tale om personer under uddannelse. Udgiften kunne derfor ikke anses som en særlig udgift.
30-09-2010 Skrive- og tegnehjælpemidler
133-10 Hjælpemiddel - hverdagsprotese - fod
Ansøger havde ret til en hverdagsprotese, selvom hun allerede havde en arbejdsprotese.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at en hverdagsprotese er omfattet af hjælpemiddelbekendtgørelsen og derfor kan bevilges, hvis den i væsentlig grad afhjælper den nedsatte funktionsevne.
Ankestyrelsen fandt, at det ikke er hensigten med bestemmelsen om bevilling af hjælpemidler, at der alene kan kompenseres for den fysiske funktionsnedsættelse. Der skal kompenseres for den samlede funktionsnedsættelse, som både kan være af fysisk og psykisk karakter.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at ansøger som en 18-årig pige skulle have mulighed for at gå klædt og færdes som sine jævnaldrende kammerater. Der blev endvidere lagt vægt på, at ansøger var psykisk belastet af arbejdsprotesen, som var meget synlig, hvis hun ikke dækkede den med lange bukser.
30-06-2010 Ankel-fod proteser
134-10 Hjælpemiddel - kuvertlampe - elektronisk lup
Ankestyrelsen fandt, at både en kuvertlampe og en elektronisk lup var hjælpemidler, da de var fremstillet til svagtseende.
Ankestyrelsen fandt, at en 75-årig mand med stærkt nedsat syn var berettiget til en kuvertlampe, der var transportabel og udstyret med batteri. Lampen kunne anvendes hjemme og ude og kunne i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne.
Ansøger var ikke berettiget til en elektronisk lup som hjælpemiddel, da den ikke i væsentlig grad kunne afhjælpe den nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i hjemmet. Luppen skulle ikke anvendes dagligt i flere situationer.
30-06-2010 Læsebelysning og arbejdsbelysning
 Forstørrelsesglas, lupper og forstørrende linsesystemer
135-10 Hjælpemiddel - behandlingsredskab - kompressionsmaskine - brystkræft
En kompressionsmaskine kan være både et behandlingsredskab og et hjælpemiddel.
For en kvinde, der var opereret for brystkræft, var kompressionsmaskinen et hjælpemiddel.
Den lægelige behandling af kvinden var afsluttet, og lymfeødemet var kronisk. Lymfeødemet skyldtes ikke udsæd fra brystkræften.
Ankestyrelsen fandt, at kompressionsmaskinen afhjalp den nedsatte funktionsevne og lettede den daglige tilværelse, fordi generne i dagligdagen både hjemme og på arbejde blev mindsket, og kvinden blev i stand til at anvende armen.
Note:Denne afgørelse afløser Principafgørelse C-4-05, som ophæves.
30-06-2010 Luftfyldt beklædning og kompressionsudstyr til cirkulationsproblemer
136-10 Boligindretning - forbrugsgode - el-udtag - el-kørestol - mur- og nagelfast installation
En mand, der var bevilget et el-køretøj som et forbrugsgode, havde ret til dækning af udgiften til etablering af udendørsstik efter servicelovens bestemmelser om boligindretning.
Ankestyrelsen fandt, at udendørsstikket var en nødvendig forudsætning for, at det bevilgede køretøj kunne benyttes efter hensigten.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at etablering af el-stik var en mur-og nagelfast installation.
Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at etablering af el-stikket var ansøgerens eneste mulighed for at få opladet el-køretøjet.
30-06-2010 Eldrevne kørestole med manuel direkte styring
120-10 Hjælpemiddel - optikunderstøttende synshjælpemidler - synsnedsættelse - bordlampe
En Sonnet bordlampe, hvorpå der kunne påhæftes en lup, var et optikundersøttende hjælpemiddel for en 77-årig synshandicappet kvinde.
Kvinden havde brug for optikunderstøttende hjælpemiddel til læsning, pasning af familiens økonomi, korrespondance og håndarbejde.
Der blev ved afgørelsen lagt vægt på, at særlig belysning, skråplader, konceptholdere el. lign blev anset for at være optikunderstøttende hjælpemidler. Der blev endvidere lagt vægt på, at lampen var forberedt til påsætning af lup, og at kvinden havde brug for en læselampe kombineret med en lup.
31-05-2010 Læsebelysning og arbejdsbelysning
85-10 Revalidering - hjælpemidler - nødvendig følge af uddannelsen - bærbar computer
En revalidend havde ret til hjælp til en bærbar computer under sit uddannelsesforløb til bygningskonstruktør.
Det var en forudsætning for at følge uddannelsen, at den studerende havde en bærbar computer til brug på skolen såvel som hjemme. Uddannelsesstedet stillede ikke en bærbar computer til rådighed, og revalidenden havde ikke mulighed for at få sin 5 år gamle computer opgraderet til de nødvendige kvalitetskrav.
30-04-2010 Bærbare computere og tablets
101-10 Hjælpemiddel - høreapparat - offentlig leverandør - tab af høreapparat
Ansøger var berettiget til et nyt høreapparat som erstatning for det høreapparat, han havde tabt. Der var tale om et høreapparat udlånt af en offentlig audiologisk afdeling, og ansøger havde ikke handlet uansvarligt i sin omgang med høreapparatet.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at der ikke er indført en særregel for, hvornår høreapparater udlånt fra offentlig leverandør kan udskiftes.
30-04-2010 Hørehjælpemidler

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-17 Næste>> Viser 51-60 af 168

Nyeste hjælpemidler
Mars Taburet
Genito A/S
Mars Taburet
Uniq Taburet
Genito A/S
Uniq Taburet