English  Printervenlig
Ved brug af Hjælpemiddelbasen accepteres cookies til statistik og funktionalitet. Ok, fjern denne besked eller læs om brug af cookies og muligheder for at afvise cookies.

Du er her: Forside | Klassifikation | personlig pleje | vask, bad og brusning | Principafgørelser - hjælpemidler til vask, bad og brusning

Principafgørelser - hjælpemidler til vask, bad og brusning

Principafgørelser relateret til produktgruppen Hjælpemidler til vask, bad og brusning eller til Alle produktgrupper. Klik på alle principafgørelser i Hjælpemiddelbasen for at få listen udvidet til at omfatte alle principafgørelser, som er registreret i Hjælpemiddelbasen.

Titel og resumeUdgivetRelaterede produktgrupper
44-18 Hjælpemiddel - forbrugsgode - merudgift - sektoransvar - apoteksprodukt - behandlingsredskab
Principafgørelsen fastslår, at plastre, engangshandsker, engangsvaskeklude, gaze, gazeservietter, cremer, vådservietter, håndsprit, spritservietter og andre tilsvarende produkter er forbrugsgoder, da de fremstilles og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug med den almindelige befolkning som målgruppe.
Principafgørelsen beskriver, hvordan produkterne trods det, skal behandles efter forskellige regelsæt, afhængigt af hvilken sammenhæng de indgår i. Det kan være sundhedslovgivningen, reglerne om hjælpemidler, forbrugsgoder eller reglerne om nødvendige merudgifter.
09-08-2018 Hjælpemidler til sårbehandling
 Hjælpemidler til tracheostomipleje
 Produkter til hudbeskyttelse og hudrensning
 Vaskeklude, svampe og børster med holder, skaft eller greb
15-13 Hjælpemidler - anskaffelse før bevilling - klageadgang - rekursinstans - nævnets kompetence
Der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler, som ansøger selv har anskaffet, inden bevilling.
Hvis en kommune har truffet afgørelse om afslag på bevilling af et hjælpemiddel, og ansøgeren klager over denne afgørelse til nævnet, skal nævnet behandle denne klage, selvom ansøgeren selv har anskaffet sig hjælpemidlet efter kommunens afgørelse.
Den ansøger, der vælger at anskaffe et hjælpemiddel, mens klagen behandles, bærer selv risikoen for selv at komme til helt eller delvist at afholde udgiften til hjælpemidlet.
Selvom ansøgeren senere findes berettiget til et hjælpemiddel, kan der være forhold, der bevirker, at udgiften ikke kan dækkes helt eller delvist. Det kan skyldes, at kommunen har leverandøraftaler, det indkøbte hjælpemiddel ikke er det bedst egnede og billigste, eller at kommunen selv kan stille et identisk hjælpemiddel til rådighed.
31-01-2013Alle produktgrupper
234-10 Boligindretning - nødvendig - hæve/sænke puslebord
Et vægmonteret hæve/sænke puslebord i nærheden af rindende vand fandtes efter en konkret vurdering ikke at være en nødvendig boligindretning.
Ankestyrelsen lagde ved afgørelsen vægt på, at pågældende ikke havde en funktionsnedsættelse, som gjorde det nødvendigt, at vask og bleskift skulle ske i umiddelbar nærheden af rindende vand.
30-11-2010 Bruselejer og pusleborde
263-09 Hjælpemidler - midlertidigt udlån af hjælpemidler - ferieophold i Danmark
En handicappet kvinde havde ret til midlertidigt lån/leje af hjælpemidler i form af badestol, sengegalge og toiletforhøjer under ferieophold af 14 dages varighed hos sin datter.
Begrundelsen var, at hjælpemidlerne i væsentlig grad var med til at afhjælpe følgerne af kvindens funktionsnedsættelse under ferieopholdet og gjorde det muligt for kvinden at afholde sin ferie.
Kommunen skulle derfor betale udgiften til hjælpemidlerne under kvindens ferieophold.
30-12-2009 Toiletforhøjere, løse
 Bade- og brusestole med og uden hjul
 Sengeheste
C-4-99 Døgninstitution - basisinventar - badestol - iværksættelse før bevilling - kørestol - hjælpemiddel
Ankestyrelsen har behandlet 3 sager om afgrænsning af hjælpemidler til fælles brug/basisinventar på en døgninstitution (botilbud), som skal stilles til rådighed af institutionen (botilbuddet) og personlige hjælpemidler, som skal stilles til rådighed af kommunen.
Sagerne vedrørte to manuelle kørestole og en badestol.
Ankestyrelsen fandt i 2 sager, at der var tale om personlige hjælpemidler.
Ankestyrelsen lagde i den ene sag vægt på, at ansøger var permanent kørestolsbruger, og at den ansøgte kørestol alene blev brugt af ansøgeren. Kommunen skulle derfor yde hjælpen.
I den anden sag lagde Ankestyrelsen vægt på, at den ansøgte badestol var personligt tilpasset udover de almindelige justeringsmuligheder en sådan stol er udstyret med, og ikke umiddelbart kunne anvendes af andre beboere. Kommunen skulle derfor yde hjælpen
I den tredie sag fandt Ankestyrelsen, at den ansøgte kørestol ikke var et personligt hjælpemiddel. Ankestyrelsen lagde vægt på at det ansøgte var en transportstol alene begrundet i ansøgers størrelse, at ansøger ikke var permanent kørestolsbruger, og at transportstolen var uden særlige indretninger, hvorfor kørestolen umiddelbart kunne anvendes af døgninstitutionens andre beboere. Kommunen var derfor ikke forpligtet til at yde hjælpen.
Ankestyrelsen fandt således, at der ved afgrænsningen mellem basisinventar og personlige hjælpemidler kunne lægges vægt på, om det ansøgte var til personligt brug, idet hjælpemidlet alene anvendes af ansøger og pågældende er afhængig af hjælpemidlet dagligt/permanent, eller om det ansøgte var personligt/individuelt tilpasset udover de almindelige justeringsmuligheder, og således ikke umiddelbart ville kunne anvendes af andre beboere.
15-06-1999 Bade- og brusestole med og uden hjul
 Manuelle kørestole, drevet frem på drivringe

Viser 1-5 af 5

Nyeste hjælpemidler
Inkontinens lagner i bomuld
Danish CARE Supply
Inkontinens lagner i bomuld