English  Printervenlig
Ved brug af Hjælpemiddelbasen accepteres cookies til statistik og funktionalitet. Ok, fjern denne besked eller læs om brug af cookies og muligheder for at afvise cookies.

Du er her: Forside | Klassifikation | personlig mobilitet og transport | Principafgørelser - hjælpemidler til personlig mobilitet og transport

Principafgørelser - hjælpemidler til personlig mobilitet og transport

Principafgørelser relateret til produktgruppen Hjælpemidler til personlig mobilitet og transport eller til Alle produktgrupper. Klik på alle principafgørelser i Hjælpemiddelbasen for at få listen udvidet til at omfatte alle principafgørelser, som er registreret i Hjælpemiddelbasen.

Titel og resumeUdgivetRelaterede produktgrupper
36-16 Forbrugsgoder - sædvanligt indbo - 2-hjulet el-cykel
Kommunen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvis betingelserne herfor er opfyldt.
Kommunen yder også støtte til køb af forbrugsgoder, når betingelserne for støtte til hjælpemidler er opfyldt.
Forbrugsgoder omfatter produkter, som bliver fremstillet og forhandlet bredt med henblik på normalt forbrug hos befolkningen i almindelighed.
Der kan ikke ydes støtte til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Som sædvanligt indbo anses forbrugsgoder, der er almindeligt udbredte, og som kan findes i ethvert hjem, der måtte ønske det.
Hvilke forbrugsgoder, der indgår i sædvanligt indbo, bliver løbende ændret i takt med den almindelige samfundsudvikling. Ved bedømmelsen af, om et forbrugsgode er så almindeligt, at der ikke kan ydes hjælp til anskaffelsen efter reglerne om forbrugsgoder, må der tages hensyn til udviklingen i den almindelige levestandard og borgernes forbrugs- og levevaner. Med tiden vil flere forbrugsgoder blive mere almindeligt udbredt og vil efterhånden blive betragtet som sædvanligt indbo.
2-hjulede el-cykler er forbrugsgoder, der indgår i sædvanligt indbo.
Efter Ankestyrelsens vurdering må 2-hjulede el-cykler i dag anses som almindeligt udbredte, og som produkter, der kan findes i ethvert hjem, der måtte ønske det. 2-hjulede el-cykler kan fås i mange forskellige udgaver og prisklasser og forhandles bredt over hele landet. En 2-hjulet el-cykel må derfor betragtes som sædvanligt indbo på linje med traditionelle cykler, som enhver, der måtte ønske det, kan anskaffe sig.
Ankestyrelsen har derfor i en konkret sag vurderet, at der ikke kunne ydes støtte til køb af 2-hjulet el-cykel efter reglerne om forbrugsgoder.
07-07-2016 Tohjulede cykler, foddrevne
53-14 Bil - særlig indretning - udskiftning efter behov - automatgear
Den seksårige bevillingsperiode, der som udgangspunkt gælder for støtte til køb af bil, kan indgå som et element i vurderingen af, hvorvidt der er behov for udskiftning af en særlig indretning.
Dette indebærer ikke, at en særlig indretning skal udskiftes efter seks år, eller at behov for hyppigere udskiftning af en særlig indretning ikke kan forekomme. Der skal således altid foretages en konkret vurdering af, hvorvidt der er behov for udskiftning af en særlig indretning. Behovet for udskiftning af en særlig indretning kan både opstå som følge af forhold ved den særlige indretning og af forhold ved den bil, som den særlige indretning sidder i.
26-09-2014 Biltilbehør og biltilpasninger til at kontrollere hastighed
58-13 Hjælpemidler - merudgifter - kørestole - fritidsbeskæftigelse - sport - sportsudstyr
Kørestole til sports-og fritidsaktiviteter kan ikke bevilges som et hjælpemiddel til voksne efter servicelovens 112.
Det skyldes, at en kørestol til sports- og fritidsaktiviteter ikke i væsentlig grad afhjælper de varige følger af den pågældendes nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad letter den daglige tilværelse.
Når en voksen borger ansøger om en kørestol, der alene skal bruges til sports- og fritidsaktiviteter, vil udgiften under visse betingelser kunne dækkes efter servicelovens 100 om merudgifter.
Det betyder, at hvis ansøger i øvrigt er omfattet af personkredsen for merudgifter efter 100, og det må antages, at en ikke-handicappet voksen på samme alder og i samme livssituation ville have en sports- eller fritidsaktivitet, skal kommunen foretage en beregning af, hvilke eventuelle merudgifter ansøgeren kan få dækket i forbindelse med sin udøvelse af sports- og fritidsaktiviteter. Det forudsætter dog, at mulighederne for at dyrke andre former for sport er meget begrænsede af den nedsatte funktionsevne.
30-04-2013 Manuelle kørestole
15-13 Hjælpemidler - anskaffelse før bevilling - klageadgang - rekursinstans - nævnets kompetence
Der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler, som ansøger selv har anskaffet, inden bevilling.
Hvis en kommune har truffet afgørelse om afslag på bevilling af et hjælpemiddel, og ansøgeren klager over denne afgørelse til nævnet, skal nævnet behandle denne klage, selvom ansøgeren selv har anskaffet sig hjælpemidlet efter kommunens afgørelse.
Den ansøger, der vælger at anskaffe et hjælpemiddel, mens klagen behandles, bærer selv risikoen for selv at komme til helt eller delvist at afholde udgiften til hjælpemidlet.
Selvom ansøgeren senere findes berettiget til et hjælpemiddel, kan der være forhold, der bevirker, at udgiften ikke kan dækkes helt eller delvist. Det kan skyldes, at kommunen har leverandøraftaler, det indkøbte hjælpemiddel ikke er det bedst egnede og billigste, eller at kommunen selv kan stille et identisk hjælpemiddel til rådighed.
31-01-2013Alle produktgrupper
225-11 Hjælpemiddel - merudgifter - driftsudgifter - el
Udgifter til el til opladning af hjælpemidler kunne ikke ydes som en merudgift, da der var tale om en almindelig driftsudgift.
Reglen om merudgifter kan alene anvendes i de situationer, hvor der er tale om en udgift som følge af brug af hjælpemidlet, som er helt udforholdsmæssig eller urimelig for borgeren.
I den konkrete sag fandt Ankestyrelsen, at selvom borgeren havde flere hjælpemidlter, som samlet brugte el for mere end 600 kr. om året, medførte det ikke, at hans elforbrug var uforholdsmæssigt stort.
01-12-2011 Motoriserede kørestole
 Hjælpemidler til at løfte personer
 Senge og separate sengebunde med motoriseret indstilling
197-11 Hjælpemidler - frakendelse - reservehjælpemiddel - væsentlighedskriterium
En kommune var berettiget til at frakende en borger en manuel kørestol og en minicrosser i forbindelse med tilretning af el-kørestol.
Det daglige kørselsbehov var dækket med el-kørestolen og den bevilgede handicapbil, som borgeren selv kørte.
En minicrosser og en manuel kørestol ville således ikke yderligere afhjælpe borgerens nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i hjemmet.
01-11-2011 Manuelle kørestole
 Motoriserede kørestole
151-11 Hjælpemiddel - el-kørestol - væsentlighedskriterium - social isolation - handicapkørsel
En borger, der ikke kunne færdes uden brug af kørestol, havde efter en konkret vurdering ret til en el-kørestol.
Borgeren havde fået bevilget manuel kørestol, handicapkørsel, kørselsordning i forbindelse med læge- og sygehusbesøg, og han kunne få bragt dagligvarer og apotekervarer. Den bevilgede støtte fandtes ikke i tilstrækkelig grad at kompensere for hans funktionsnedsættelse, idet den ikke gav ham mulighed for at foretage nødvendige ture i nærområdet til dagligdags aktiviteter. Brug af manuel kørestol var vanskeliggjort af, at hans bolig lå i en slugt med stigende terræn.
04-10-2011 Motoriserede kørestole
156-11 3-hjulet elkøretøj - el-scooter - forbrugsgode - handicapkørsel
En borger med en gangdistance på 10 til 50 meter med rollator var berettiget til en 3 hjulet el-scooter som et forbrugsgode. Borgeren boede alene med sin samlever, som var kørestolsbruger.
Ankestyrelsen var opmærksom på, at borgeren var bevilget hjælp til vareudbringning, handicapkørsel og havde mulighed for at få bevilget kørsel til træning, lægebesøg og sygehus.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at ansøger havde brug for el-scooteren for at komme rundt til nødvendige dagligdags aktiviteter i nærområdet.
Ankestyrelsen lagde også vægt på, at borgeren med en el-scooter ville blive selvhjulpen og uafhængig af kørselsbevilling.
04-10-2011 Eldrevne kørestole med manuel direkte styring
117-11 Trehjulet knallert - forbrugsgode - hjælpemidler - el-scooter
En 3-hjulet benzindreven knallert skulle betragtes som et forbrugsgode.
Ansøger havde derfor ret til at få dækket 50 af udgiften til en knallert. Kommunen skulle endvidere betale de nødvendige merudgifter, hvis særlig indretning var nødvendig på grund af ansøgerens nedsatte funktionsevne.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at en 3-hjulet knallert fremstilles og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug. Der blev endvidere, lagt vægt på, at knallerten kan køre hurtigere og over længere afstande end en el-scooter, og at knallerten ikke kan anvendes indendørs.
Knallerten erstattede for ansøgeren en el-scooter, der almindeligvis anses for et forbrugsgode.
31-08-2011 Trehjulede knallerter og motorcykler
92-11 Hjælpemidler - reparation - udlandet - transport
Kommunen skulle ikke betale udgiften til transport af en el-kørestol til reparation i Danmark og retur under borgerens kurophold i udlandet. Borgeren blev i udlandet, mens el-kørestolen blev transporteret til Danmark og retur.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at el-kørestolen, der var gået i stykker under borgerens kurophold, kunne være blevet repareret i det land, hvor kuropholdet fandt sted, selvom reparation ikke kunne ske straks.
30-06-2011 Eldrevne kørestole med elektronisk styring

1 2 3 4 5 6 Næste>> Viser 1-10 af 53