Bevilling & rådgivning

Hjælpemidler bevilges eller tildeles efter bestemmelser på både social-, sundheds-, beskæftigelses- samt skole- og uddannelsesområdet. Det er derfor forskelligt, hvor du skal henvende dig, hvis du har brug for et hjælpemiddel.

Ét af grundprincipperne i dansk handicappolitik kaldes sektoransvarlighedsprincippet. På hjælpemiddelområdet medfører princippet, at den sektor, hvor behovet for et hjælpemiddel opstår, skal bevilge og finansiere hjælpemidlet. Hjælpemidler bevilges derfor efter forskellige bestemmelser på social-, sundheds-, beskæftigelses- samt skole- og uddannelsesområdet.


Socialområdet


Ansøgning om hjælpemidler efter lov om social service skal foretages via en online selvbetjening på hjemmesiden borger.dk/handicap, hvor du også kan finde information om reglerne for at få bevilget hjælpemidler, forbrugsgoder, bil- og boligindretning.


Hvis du ikke er i stand til at ansøge online via borger.dk, eller ansøger du på vegne af en anden (uden at der er mulighed for at gøre dette online), skal du kontakte din kommunes borgerservice eller hjælpemiddelafdeling.


Kommuner er forpligtet til at yde rådgivning og vejledning til borgere om muligheden for at få bevilget et hjælpemiddel eller forbrugsgode eller om evt. muligheder for anden hjælp i stedet for eller som supplement til et hjælpemiddel eller forbrugsgode. 


Læs mere på Social- og Boligstyrelsens side om lovgivning og bevilling – hjælpemidler på socialområdet.


Sundhedsområdet


I forbindelse med udrednings- og behandlingsforløb kan behandlingsredskaber/hjælpemidler tildeles af regionen i henhold til sundhedslovgivningen.


Nogle gange kan der opstå tvivl, om det fx er hospitalet eller kommunens hjælpemiddelafdeling, der skal finansiere og tildele behandlingsredskabet/hjælpemidlet. I henhold til Afgrænsningscirkulæret, må dette ikke komme borgeren til skade, og det er derfor den myndighed, der har tættest kontakt med borgeren, som umiddelbart skal levere det nødvendige behandlingsredskab eller hjælpemiddel, hvorefter betalingsspørgsmålet efterfølgende skal afklares mellem de involverede myndigheder.


Læs mere på Social- og Boligstyrelsens side om lovgivning og bevilling – hjælpemidler på sundhedsområdet.


Beskæftigelsesområdet


Personer med handicap eller en midlertidig begrænsning i arbejdsevnen kan få bevilget hjælpemidler, hvis handicappet eller begrænsningen i arbejdsevnen medfører barrierer i forbindelse med et job eller ved deltagelse i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.


Bevillingskompetence i forhold til hjælpemidler på beskæftigelsesområdet ligger hos jobcenteret i din bopælskommune. Hjælpemidler kan bevilges som udlån eller tilskud. Find dit jobcenter på info.jobnet.dk/mit-jobcenter


Læs mere på Social- og Boligstyrelsens side om lovgivning og bevilling – hjælpemidler på beskæftigelsesområdet.


Skole- og uddannelsesområdet


I folkeskolen skal særlige undervisningsmaterialer og nødvendige hjælpemidler stilles til rådighed af skolen til elever, som modtager specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.


På øvrige skoler og uddannelsesinstitutioner stilles særlige undervisningsmaterialer og nødvendige hjælpemidler til rådighed for eleven eller den studerende efter ansøgning og bevilling fra Styrelsen for Undervisning og kvalitet. Skolen/uddannelsesstedet skal søge på dine vegne hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.


Læs mere på Social- og Boligstyrelsens side om lovgivning og bevilling – hjælpemidler på skole- og uddannelsesområdet.