Betingelser for brug af data fra Hjælpemiddelbasen

Følgende betingelser gælder for brug af data fra Hjælpemiddelbasen.

1. Generel information

Social- og Boligstyrelsen, som er den ansvarlige myndighed for indhentelsen af de oplysninger, som stilles til rådighed på Hjælpemiddelbasen, giver på nedenstående vilkår brugsret til data. Data omfatter hjælpemiddelrelaterede oplysninger, herunder produkt-, forhandler- og klassifikationsoplysninger. For yderligere oplysninger se: Databasens indhold.

Betingelserne accepteres ved enhver brug af data.

I øvrigt finder dansk rets almindelige regler anvendelse for aftaleforholdet mellem brugeren og Social- og Boligstyrelsen.

2. Brugsret

Social- og Boligstyrelsen giver brugeren en global, vederlagsfri og ikke-eksklusiv brugsret til data fra Hjælpemiddelbasen, herunder produkt-, forhandler- og klassifikationsoplysninger med de begrænsninger, der følger af punkt 3 nedenfor.

Disse data kan frit (med de undtagelser, der fremgår af disse betingelser):

  • kopieres, distribueres og offentliggøres,
  • ændres i opsætningen deraf og sammensættes med andet materiale, samt
  • bruges kommercielt og ikke-kommercielt.

3. Begrænsninger i brug af data

Det er en betingelse for brugerens brug af ovennævnte data, at al fremstilling og sammenstilling af data udelukkende sker på en fair og objektiv måde, herunder at fremstillingen ikke virker konkurrenceforvridende. Anvendes data f.eks. i søgealgoritmer, skal algoritmen sikre en faglig korrekt fremstilling af data. Såfremt dette ikke overholdes, er Social- og Boligstyrelsen berettiget til at opsige denne aftale for brugerens vedkommende, således at brugeren derefter ikke længere vil være berettiget til at anvende data fra Hjælpemiddelbasen.

Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at Social- og Boligstyrelsen godkender, støtter, anbefaler eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester.

Det skal sikres, at brug af data er i overensstemmelse med dansk ret.

Den engelsksprogede del af klassifikationsoplysningerne, baseret på udgivelsen DS/EN ISO 9999 fra Dansk Standard, må kun anvendes indenfor Danmarks grænser.

4. Kildeangivelse

Ved brug af data skal følgende angives: Indeholder data fra Hjælpemiddelbasen, som er stillet til rådighed af Social- og Boligstyrelsen. Sådan kildegengivelse skal ske på en klar & tydelig måde, så det fremstår klart ved en brugers brug af Social- og Boligstyrelsens data. Social- og Boligstyrelsen bemærker, at produkt- og forhandleroplysningerne i Hjælpemiddelbasen er leveret af forhandlerne af produkterne.

5. Social- og Boligstyrelsens rettigheder og ansvar

Data stilles til rådighed, som de er og forefindes, og Social- og Boligstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data .

Social- og Boligstyrelsen garanterer ikke den fortsatte tilrådighedsstillelse af data og kan til enhver tid ændre brugsretten til data og vilkårene herfor, ligesom Social- og Boligstyrelsen er berettiget til at ændre i både dataformater og indhold på databasen, hjemmeside mv.

Social- og Boligstyrelsen beder Dem om at underrette styrelsen om fejl og mangler på hmi-basen@socialstyrelsen.dk. Social- og Boligstyrelsen vil undersøge og udbedre eventuelle fejl og mangler.