English  Printervenlig
Ved brug af Hjælpemiddelbasen accepteres cookies til statistik og funktionalitet. Ok, fjern denne besked eller læs om brug af cookies og muligheder for at afvise cookies.

Du er her: Forside | Klassifikation | Principafgørelser -

Principafgørelser -

Principafgørelser relateret til produktgruppen eller til Alle produktgrupper. Klik på alle principafgørelser i Hjælpemiddelbasen for at få listen udvidet til at omfatte alle principafgørelser, som er registreret i Hjælpemiddelbasen.

Titel og resumeUdgivetRelaterede produktgrupper
C-58-05 Hjælpemiddel - behandlingsredskab - injektionsmateriale - insulinpumpe
Der kunne ikke ydes hjælp til en insulinpumpe som et hjælpemiddel, da en insulinpumpe var et behandlingsredskab. Det betød, at udgiften skulle afholdes af sygehusvæsnet. Insulinpumpen blev udleveret og anvendt under løbende kontrol og undervisning af hospitalet og adskilte sig væsentligt fra andet injektionsmateriale til diabetikere.
22-12-2005 Injektionssprøjter til flergangsbrug
C-57-05 Hjælpemiddel - behandlingsredskab - gangstativ
Et gangstativ kunne være såvel et hjælpemiddel som et behandlingsredskab.
Afgørelsen måtte bero på en konkret, individuel vurdering af lidelsens karakter og omfang samt hvilke behov, brugen af gangstativ skulle afhjælpe.
Ankestyrelsen fandt, at gangstativet i det konkrete tilfælde var et hjælpemiddel. Ankestyrelsen fandt, at gangstativet i væsentlig grad kunne afhjælpe de varige følger af pigens nedsatte funktionsevne og dermed i væsentlig grad lette den daglige tilværelse for hende.

22-12-2005 Gangstole
C-51-05 hjælpemiddel - forbrugsgode - merudgift - særlige beklædningsgenstande - særligt udformet tøj - specialsyede bukser
Der kunne efter servicelovens hjælpemiddelregler ikke ydes hjælp til særligt udformet tøj, som en person ville have haft brug for uanset den nedsatte funktionsevne.
I den konkrete sag var specialsyede bukser ikke omfattet af begrebet særlige beklædningsgenstande i hjælpemiddelbekendtgørelsen.
Ankestyrelsen lagde blandt andet vægt på, at det af Ankestyrelsens praksis fremgik, at der efter servicelovens hjælpemiddelregler kunne ydes hjælp til særlige beklædningsgenstande, som en person ikke ville have haft brug for, hvis den pågældende ikke havde haft en funktionsnedsættelse.
01-12-2005 Jakker og bukser
C-46-05 Hjælpemiddel - synshandicap - mobiltelefon - skærmlæser - taleprogram - særlig informationsteknologisk hjælpemiddel
En blind mand var ikke berettiget til hjælp til en skærmlæser/taleprogram til mobiltelefonen som hjælpemiddel efter serviceloven.
Ankestyrelsen fandt, også under hensyn til de allerede bevilgede hjælpemidler, at skærmlæseren/taleprogrammet ikke i væsentlig grad yderligere kunne afhjælpe følgerne af synshandicappet eller lette hans daglige tilværelse.
04-10-2005 Mobiltelefoner
C-34-05 Almindeligt lån - konkret vurdering af behovet - billigst og bedst egnede bil - låneramme - automatisk transmission - automatgear - bil
Støtte til bil skulle ydes efter en konkret vurdering af behovet. Støtten skulle fastsættes i forhold til prisen på den billigste og bedst egnede bil.
Dette indebar, at ansøger ikke frit kunne vælge mellem bevilling af almindeligt lån eller udvidet lån til køb af bil.
Støtten skulle ydes i form af almindeligt lån, hvis behovet kunne tilgodeses inden for den almindelige låneramme.
Ved vurdering af om en bil prismæssigt lå under den fastsatte maksimale låneramme for almindeligt lån, skulle der ved fastsættelse af lånets størrelse fra bilens pris fradrages tilskud til automatisk transmission.
Ankestyrelsen lagde ved afgørelsen vægt på, at tilskud til automatisk transmission udgjorde et fast beløb, såfremt bilen var under 1 år og var forsynet med indretningen fra fabrikken, uanset om den faktiske prisforskel på en given biltype med og uden automatisk transmission var større eller mindre end tilskuddet.
29-07-2005 Biltilbehør og biltilpasninger til at kontrollere hastighed
C-18-05 Hjælpemiddel - badeprotese - svømme - og idrætsundervisning
Sagen drejede sig om et barn, født i 1993, der havde fået amputeret en del af venstre ben på grund af knoglekræft og derfor var bevilget en protese til brug i hverdagen. I juni 2004 ansøgte barnets mor om en badeprotese til sin datter.
Amtet gav afslag efter servicelovens 97, stk. 2 med den begrundelse, at det vurderedes, at en badeprotese ikke var et hjælpemiddel som i væsentlig grad afhjalp de varige følger af den nedsatte funktionsevne og som i væsentlig grad kunne lette den daglige tilværelse i hjemmet.
Det sociale nævn ændrede amtets afgørelse.
Nævnet lagde vægt på barnets alder og behovet for, at barnet kunne deltage i normale skoleaktiviteter på lige for med sine jævnaldrende. Det var nævnets vurdering, at barnet ikke ville kunne bade efter idræt eller deltage i svømmeundervisning uden badeprotese. Nævnet fandt derfor, at der burde lægges selvstændig vægt på, at bevilling af en badeprotese ville gøre barnet selvhjulpen i videst muligt omfang. Videre lagde nævnet vægt på, at det var oplyst, at barnet kort før sin sygdom var blevet udtaget til elitesvømning, og at hun ønskede at fortsætte med svømning som idrætsgren.
I klagen til Ankestyrelsen var det anført, at amtet opfattede nævnets afgørelse som principiel, idet badeprotesen kun skulle anvendes i forbindelse med badning og barnet var kompenseret i dagligdagen ved bevilling af en almindelig protese.
Efter sagens antagelse fik Ankestyrelsen ved henvendelse til barnets mor oplyst, at barnet ikke på nuværende tidspunkt gik til svømning udover den obligatoriske svømmeundervisning, hun modtog i skolen.
Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af i hvilket omfang, der kunne bevilges badeprotese til børn samt til supplement af SM O-7-92.
01-06-2005 Transtibiale proteser
C-22-05 Hjælpemiddel - forbrugsgode - sædvanligt indbo - elevationssengebund
En elevationsseng/-sengebund var et forbrugsgode, men kunne ikke betragtes som sædvanligt indbo. Der var ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at en elevationsseng/-sengebund var så almindeligt udbredt, at den normalt forefandtes i ethvert hjem, der måtte ønske det.
01-06-2005 Senge og separate sengebunde med motoriseret indstilling
C-17-05 Ren optisk indikation - læsebriller - manglende øjenlinser - medicinsk - optisk defineret øjenlidelse - hjælpemidler
En ansøger med en varig øjenlidelse, der blev afhjulpet med linser, havde ikke ret til hjælp til anskaffelse af læsebriller.
Begrundelsen var, at behovet for læsebriller skyldtes en optisk synsfejl, der ikke kunne anses for at være led i den varige øjenlidelse.
01-06-2005 Briller
C-39-04 Forbrugsgoder - kunstige øjenvipper - manglende hårvækst - psykisk belastning - hjælpemidler
En kvinde, som led af en sygdom, der medførte totalt hårtab, var efter en konkret vurdering berettiget til at få hjælp til udgifterne til køb af kunstige øjenvipper efter servicelovens forbrugsgoderegler. Hjælpen skulle udgøre de fulde anskaffelsesudgifter.
Der blev særligt lagt vægt på, at de kunstige øjenvipper kunne købes i en almindelig butik, og på, at der var tale om et produkt, som var fremstillet med henblik på almindeligt forbrug.
Videre blev der lagt vægt på den psykiske belastning, som kvinden følte, når hun befandt sig i sociale sammenhænge og ikke brugte de kunstige øjenvipper, og på, at øjenvipperne var placeret et meget synligt sted, hvor man ikke anvendte beklædning eller lignende, som kunne skjule de manglende øjenvipper.
Note: se også SM C-24-02
01-12-2004 Proteser, andre end arm- og benproteser
C-43-04 Hjælpemiddel - forbrugsgode - merudgifter - afgrænsning - mini - disc og mikrofon - stærkt multihandicappet barn - kommunikation
En far til en stærkt multihandicappet pige havde ret til at få bevilget den fulde udgift til køb af mini-disc og mikrofon som et forbrugsgode til datteren. Det ansøgte måtte således i det konkrete tilfælde anses for i væsentlig grad at afhjælpe de varige følger af datterens nedsatte funktionsevne og i væsentlig grad lette hendes daglige tilværelse. I forhold til familiens konkrete brug af det ansøgte fandtes der at være tale om et forbrugsgode, som udelukkende fungerede som et hjælpemiddel.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at mini-disc og mikrofon ville kunne anvendes til kommunikation med datteren, og på, at der ud fra familiens konkrete brug af det ansøgte ikke fandtes at være knyttet nogen forbrugsgodeværdi hertil.
Ankestyrelsen gjorde opmærksom på, at man på baggrund af de foreliggende oplysninger om formålet med brugen af mini-disc og mikrofon ikke fandt det udelukket, at det ansøgte tillige ville kunne vurderes efter reglerne om merudgifter ved forsørgelsen af børn/unge.
01-12-2004 Udstyr til optagelse og afspilning af lyd

< 1-10 11 12 13 14 15 16 17 Næste>> Viser 101-110 af 168

Nyeste hjælpemidler
Inkontinens lagner i bomuld
Danish CARE Supply
Inkontinens lagner i bomuld