English  Printervenlig
Ved brug af Hjælpemiddelbasen accepteres cookies til statistik og funktionalitet. Ok, fjern denne besked eller læs om brug af cookies og muligheder for at afvise cookies.

Du er her: Forside | Principafgørelser

Principafgørelser

Omfatter principafgørelser vedrørende de typer af hjælpemidler, som findes i Hjælpemiddelbasen. Nye principafgørelser medtages i takt med, at de udsendes fra Ankestyrelsen; kasserede principafgørelser slettes fra listen.
Søg på principafgørelsens navn eller nr. eller på det produktområde, som du søger afgørelser for, fx cykler. Klik på afgørelsens titel for at se hele afgørelsen i Ankestyrelsens database over principafgørelser.

  

Titel og resumeUdgivetRelaterede produktgrupper
22-11 Hjælpemiddel - merudgift - sportsprotese - daglig idrætsudøvelse - idrætsefterskole
En sportsprotese til en benamputeret person var et hjælpemiddel og ikke en merudgift, idet der var tale om et kropsbåret hjælpemiddel.
Sportsprotesen kunne bevilliges, selv om der også var bevilliget en almindelig protese, da sportsprotesen i det konkrete tilfælde i væsentlig grad ville kunne afhjælpe de varige følger af handicappet og i væsentlig grad lette den daglige tilværelse. Der blev lagt vægt på, at ansøger før amputationen havde dyrket idræt dagligt, og at han ønskede at fortsætte den daglige idrætsudøvelse på en idrætsefterskole.

28-02-2011 Benproteser
23-11 Hjælpemidler - barn - handicaptandem - retarderet - ADHD - autisme
En 11-årig dreng med svær mental retardering, ADHD og autisme var berettiget til en handicap-tandemcykel som hjælpemiddel.
Ankestyrelsen lagde vægt på graden og omfanget af drengens nedsatte funktionsevne og de belastende følger, den havde for ham i dagligdagen.
Drengen kunne blive panisk, når han for eksempel skulle stige af- eller på en bus, eller hvis der var for mange taxaer, busser, biler og mennesker omkring ham. Han kunne i sådanne situationer være voldsomt udadreagerende, således at han enten skulle føres væk eller fastholdes for at undgå at situationen udartede sig yderligere. Dertil kom, at han nemt ville kunne komme galt af sted i trafikken, hvis han skulle færdes alene.

28-02-2011 Tandemer og tre- og firehjulede cykler for to eller flere personer
259-10 Hjælpemiddel - laryngectomi - gåsefjer - driftsudgift
En gåsefjer til rensning af laryngectomi (åndingshul på halsens forside) var et hjælpemiddel i sig selv og ikke en driftsudgift i forbindelse med rensning og vedligeholdelse af laryngectomien.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at gåsefjer og andre specialfremstillede materialer var beregnet til at afhjælpe de varige følger af laryngectomien i form af korrekt vedligeholdelse, således at der kunne sikres korrekt respiration. Gåsefjeren opfyldte således betingelserne i serviceloven om at være et hjælpemiddel ved i væsentlig grad at afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne.
Ankestyrelsen lagde desuden vægt på, at bestemmelsen i bekendtgørelsen om udgifter til vedligeholdelse og drift af hjælpemidler kun omhandler driftsudgifter til hjælpemidler bevilliget efter serviceloven. Laryngectomien var ikke et hjælpemiddel bevilliget efter serviceloven, men et behandlingsredskab bevilliget efter sundhedssystemets regler, og bestemmelsen fandt derfor ikke anvendelse.
23-12-2010 Hjælpemidler til respiration
230-10 Hjælpemiddel - høreapparat - tab af høreapparat - privat godkendt leverandør
Ansøger var berettiget til nye høreapparater til erstatning for dem, hun havde tabt. Der var tale om høreapparater udlånt af en offentlig høreklinik, og ansøger havde ikke handlet uansvarligt i sin omgang med høreapparaterne.
I forbindelse med den nye bevilling var ansøger berettiget til at vælge at få de nye høreapparater fra en privat leverandør.
Note:Der henvises til Principafgørelse 101-10

30-11-2010 Hørehjælpemidler
234-10 Boligindretning - nødvendig - hæve/sænke puslebord
Et vægmonteret hæve/sænke puslebord i nærheden af rindende vand fandtes efter en konkret vurdering ikke at være en nødvendig boligindretning.
Ankestyrelsen lagde ved afgørelsen vægt på, at pågældende ikke havde en funktionsnedsættelse, som gjorde det nødvendigt, at vask og bleskift skulle ske i umiddelbar nærheden af rindende vand.
30-11-2010 Bruselejer og pusleborde
246-10 Arbejdsskade - varigt mén - afledte følger - hjælpemidler - årsagssammenhæng
Ved fastsættelse af godtgørelse for varigt mén er det som udgangspunkt alene de umiddelbare og direkte følger af arbejdsskaden, der kan godtgøres. Ulykkestilfælde eller sygdomme, der opstår efter arbejdsskaden, kan kun anses for en erstatningsberettigende følge af arbejdsskaden, hvis der er sikker årsagssammenhæng mellem den oprindelige skade og det senere ulykkestilfælde eller den senere sygdom.
Efter en lægelig vurdering kan der som udgangspunkt ikke opstå varige skader i en ikke-skadet legemsdel på grund af ændret bevægemønster. Imidlertid vil gener, der er en følge af sikredes nødvendige brug af hjælpemidler, kunne erstattes. Dette forudsætter, at generne indtræder i tæt tilknytning til arbejdsskaden eller mobiliseringen.
I den konkrete sag fandt Ankestyrelsen, at sikredes albuelidelse var en afledt følge af den anerkendte fodskade. Ankestyrelsen lagde vægt på, at sikrede i cirka 4 år efter arbejdsskaden gik meget med krykker, og at sikrede i denne periode fik føleforstyrrelser i venstre hånd. Der blev påvist påvirkning af albuenerven i venstre arm.
Sikrede fik tilkendt yderligere godtgørelse for varigt mén på skønsmæssigt 5 procent med udgangspunkt i méntabellens punkt om delvis lammelse af albuenerven.
30-11-2010 Albuestokke
199-10 Revalidering - uddannelsesbetingede udgifter - skriveredskaber - særlige udgifter
En revalidend havde ikke ret til dækning af udgifter til penalhus, blyantsstift, viskelædere, rettepen, kalender og linealsæt i forbindelse med sin revalidering.
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg tog udgangspunkt i, at der til revalidender kan ydes hjælp til særlige udgifter, der er en nødvendig følge af uddannelsen eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Det måtte vurderes konkret, hvilke udgifter der kunne ydes hjælp til i den enkelte uddannelsessituation. Det måtte dog indgå i vurderingen, om der var tale om udgifter, der var specielt knyttet til den pågældende uddannelse.
Udvalget lagde vægt på, at udgifter til skrivemateriale er en almindelig udgift for de fleste, uanset om der er tale om personer under uddannelse. Udgiften kunne derfor ikke anses som en særlig udgift.
30-09-2010 Skrive- og tegnehjælpemidler
167-10 Hjælpemidler - creme - udtømmende opregning
Der kunne ikke ydes støtte til dækning af udgifter til make-up creme til en kvinde, der led af vitiligo, en lidelse med hvide pletter på en udstrakt del af hudoverfladen.
Efter hjælpemiddelbekendtgørelsens 8 kan der ydes støtte til hudpræparater til at skjule stærkt skæmmende modermærker og ardannelser på hoved og hals. Ankestyrelsen antog, at der med en så præcis afgrænsning af middel, formål og personkreds måtte være gjort udtømmende op med, hvilke tilfælde der kan støttes.
31-08-2010 Hudbeskyttelsesmidler
131-10 Merudgifter - vådservietter - engangsvaskeklude - ekstra el-udgifter - behandlingsredskaber - hjælpemidler
Vådservietter og engangsvaskeklude skulle i det konkrete tilfælde ydes efter bestemmelsen om merudgifter og ikke som et hjælpemiddel eller forbrugsgode, da der ikke var tale om et hjælpemiddel, som afhjalp en nedsat funktionsevne.
Udgifter til ekstra el til hjælpemidler kunne ikke ydes som en merudgift, da der var tale om en almindelig driftsudgift, som er reguleret i hjælpemiddelbekendtgørelsen.
Udgifter til ekstra el til apparater stillet til rådighed som et led i en behandling kunne ikke dækkes efter serviceloven.
30-06-2010 Produkter til hudbeskyttelse og hudrensning
133-10 Hjælpemiddel - hverdagsprotese - fod
Ansøger havde ret til en hverdagsprotese, selvom hun allerede havde en arbejdsprotese.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at en hverdagsprotese er omfattet af hjælpemiddelbekendtgørelsen og derfor kan bevilges, hvis den i væsentlig grad afhjælper den nedsatte funktionsevne.
Ankestyrelsen fandt, at det ikke er hensigten med bestemmelsen om bevilling af hjælpemidler, at der alene kan kompenseres for den fysiske funktionsnedsættelse. Der skal kompenseres for den samlede funktionsnedsættelse, som både kan være af fysisk og psykisk karakter.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at ansøger som en 18-årig pige skulle have mulighed for at gå klædt og færdes som sine jævnaldrende kammerater. Der blev endvidere lagt vægt på, at ansøger var psykisk belastet af arbejdsprotesen, som var meget synlig, hvis hun ikke dækkede den med lange bukser.
30-06-2010 Ankel-fod proteser

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-20 Næste>> Viser 51-60 af 193