Tryghedsskabende velfærdsteknologi

Sidst opdateret 24-01-2023

Ældre par i sofa, kvinden har en broche som senderMagtanvendelsesreglerne blev ændret i 2019, og de nye regler trådte i kraft 1. januar 2020. Med de nye regler fik vi begrebet "tryghedsskabende velfærdsteknologi". Dette skulle erstatte det forældede begreb "alarm- og pejlesystemer", så terminologien blev mere nutidig og uafhængig af den teknologiske udvikling. Den nye formulering skaber hjemmel til at bruge nye typer af tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger efter servicelovens magtanvendelsesregler.

Hvis en borger er til fare for sig selv eller andre på grund af en funktionsnedsættelse kan teknologi, i nogle tilfælde, bidrage til at afhjælpe dette. Det kan fx være teknologi, der alarmerer, afspærrer, sporer, registrerer eller optager. Sådanne teknologier kan måske forebygge eller forhindre fare, give tryghed og fremme bevægelsesfrihed, men samtidig kan anvendelsen af denne type teknologier – hvis borgeren ikke kan give informeret samtykke i forhold til anvendelsen af teknologien – være indgribende i forhold til borgerens selvbestemmelsesret. Der vil i så fald, i henhold til servicelovens afsnit 7, kunne være tale om magtanvendelse, hvorfor reglerne herfor skal iagttages.

I 2019 blev servicelovens regler om magtanvendelse revideret. I den forbindelse blev de tidligere præciseringer vedrørende brug af alarm- og pejlesystemer erstattet af et afsnit om ”Tryghedsskabende velfærdsteknologi”, og ”Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi” blev nedsat. Rådet har primært til opgave at beskrive de teknologier, som – når de bliver brugt i forhold til en borger, der ikke kan give informeret samtykke – kan anvendes, selvom de er indgribende i forhold til selvbestemmelsesretten. Hvis borgeren har en progredierende mental svækkelse, fx demens, vil de beskrevne teknologier kunne anvendes, uden at der er tale om magtanvendelse. Hvis borgeren af anden grund ikke kan eller vil give informeret samtykke, skal brugen af de beskrevne teknologier indberettes som magtanvendelse.

De teknologier, som rådet har beskrevet, fremgår af bekendtgørelse om tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger i relation til afsnit VII i lov om social service.

Det kan være omsorgssvigt ikke at anvende magtÅben

Det kan være omsorgssvigt ikke at anvende magtLuk

Da det kan være nødvendigt at anvende tryghedsskabende velfærdsteknologi for at forebygge eller forhindre fare for personskade, og da anvendelsen af tryghedsskabende velfærdsteknologi altid skal indberettes som magtanvendelse, hvis borgeren ikke kan give informeret samtykke, og borgeren ikke har en progredierende mental svækkelse, er der mange tilfælde, hvor det vil være omsorgsvigt, hvis teknologien - og dermed magtanvendelse - ikke bliver anvendt.

Derfor kan det aldrig være et mål i sig selv at undgå magtanvendelse eller reducere magtanvendelse. Magtanvendelse skal anvendes, når det er nødvendigt. Omvendt skal man altid søge at reducere behovet for magtanvendelse ved brug af metoder eller teknikker, som ikke betragtes som magtanvendelse.

Hvad er tryghedsskabende velfærdsteknologi? Åben

Hvad er tryghedsskabende velfærdsteknologi? Luk

I de efterfølgende afsnit gives en kort præsentation af de produkttyper, som er inkluderet i bekendtgørelsen for tryghedsskabende velfærdsteknologi:

  • Ind- og udgangssignalgivere
  • Fald- og anfaldsalarmer
  • Lokaliserings- og sporingssystemer til personer

Det er principielt løsningens funktion og løsningens situationsspecifikke anvendelse, ikke dets udformning eller teknologi, der er bestemmende for, om løsningen der anvendes, fungerer som en signalgiver, en alarm eller et lokaliserings- eller sporingssystem, og om hvorvidt løsningen skal vurderes i henhold til reglerne for magtanvendelse og forstås som tryghedsskabende velfærdsteknologi.

Det vil være muligt at lave løsninger, der fungerer som signalgivere, alarmer eller lokaliserings- og sporingssystemer med udformninger og andre teknologier, end det, som der bliver givet eksempler på i nedenstående. Eksemplerne er derfor ikke udtømmende, men typiske og udbredte eksempler på produkttyper, som anvendes i forhold til signalgivning, alarmering samt lokaliserings- og sporingssystemer.

Ind- og udgangssignalgivere Åben

Ind- og udgangssignalgivere Luk

Ind- og udgangssignalgivere er systemer, der alarmerer eller på anden måde giver besked til en personale, en vagtcentral eller en omsorgsperson, når en person forlader et givent område, eksempelvis når en linje eller et område bliver passeret eller når en dør bliver åbnet. Nogle signalgivere aktiveres, uanset hvem der forlader eller træder ind i området, andre signalgivere kan indstilles, så de kun bliver aktiveret af nogle personer eller kun aktiveres i afgrænsede tidsintervaller.

Formålet med at anvende ind- og udgangssignalgivere er ofte, at der kan reageres rettidigt på et signal, hvis en borger, ved at forlade et område eller ved at bevæge sig ind på et område, bringer sig selv i fare.

Produkteksempler

Trædemåtter og sensorgulve fungerer ved, at der aktiveres et signal, når en person træder på måtten eller et afgrænset gulvareal. Måtten eller det sensoriske gulvareal kan placeres ved en dør og fungerer dermed som signalgiver ved ind- og udgang.Kvinde går ud af en dør, hvor der ligger en trædemåtte 

Der findes også måtter, som er udformet til at placere i en seng. De fungerer således, at der aktiveres et signal, når personen står op af sengen. Dette kan fx være relevant, hvis en person, der ikke er i stand til at kalde på hjælp, er i risiko for at falde, hvis vedkommende forlader sengen uden personlig assistance.

Dør- og vinduesalarmer kan fx fungere ved hjælp af en bevægelsessensor, der registrerer at en dør eller et vindue åbnes/lukkes eller passeres. Dermed kan dør- og vinduesalarmer fungere som signalgiver ved ind- og udgang.

Der findes personsøgere og personfindere med geofencing, som kan indstilles til at give alarm, når et defineret område forlades (udgangsalarm) eller hvis en person bevæger sig ind på et defineret område (indgangsalarm).
Det definerede område kan enten etableres ved, at man graver et kabel ned, som afgrænser området, fx en have. Her er princippet det samme, som anvendes ved mange robotplæneklippere. Det markedsføres fx under betegnelsen ”demensring”. 

I andre produkter er funktionen "geofencing" baseret på GPS, dvs. området, som man ønsker at afgrænse, defineres ved angivelse af GPS-koordinater.

Fald- og anfaldsalarmer Åben

Fald- og anfaldsalarmer Luk

Fald- og anfaldsalarmer er systemer, der giver signal til personale, en vagtcentral eller en omsorgsperson, såfremt en borger har et atypisk bevægelsesmønster, som indikerer at borgeren er faldet, er ude af balance eller har et anfald, fx et epileptisk anfald.

Formålet med at anvende en fald- eller anfaldsalarm er at give andre mulighed for at reagere rettidigt med henblik på at forebygge eller hindre personskade, som følge af fald eller anfald.

Produkteksempler

Kropsbårne automatiske nødkald omfatter trådløse kropsbårne sendere, der, ved fx fald eller krampeanfald, automatisk alarmerer eller på anden måde giver besked til en personale, en vagtcentral eller en omsorgsperson. Senderen kan fx bæres som et armbåndsur eller i en halskæde, og nogle sendere giver mulighed for at videregive GPS-koordinater til alarmmodtageren.

Særligt i forhold til registrering af epileptiske anfald findesKvinde der sover med anfaldsalarm på natbord Anfaldsalarmer til personer med epilepsi. Disse findes både som mobile enheder, der kan bæres som fx armbånd, og som systemer, hvor sensoren fastgøres til en madras med henblik på at kunne registrere anfald hos en person, der ligger i en seng.

Der findes også Ikke-kropsbårne automatiske nødkald, som giver signal om aktivitet eller inaktivitet indenfor et defineret område. Dette inkluderer bl.a. faldmåtter, sengesensorer og bevægelsessensorer.

Lokaliserings- og sporingssystemer til personer Åben

Lokaliserings- og sporingssystemer til personer Luk

Lokaliserings- og sporingssystemer til personer består af en mobil sporingsenhed og en modtagerenhed. Den mobile sporingsenhed kan være udformet, fx som et armbånd eller et smykke, og bæres af den person, som man ønsker at kunne lokalisere eller spore. Modtagerenheden kan være placeret hos en omsorgsperson eller på en alarmcentral.

Systemerne kan konfigureres, så modtageren kun kan lokalisere eller spore ”på forespørgsel”. Dvs., at systemet ikke vil kunne anvendes til at give modtageren kontinuerlige oplysninger om sporingsenhedens position, men kun at forespørge om en nuværende øjeblikkelig position, hvis der er behov for lokalisering eller sporing. I forhold til evt. behov for dokumentation i henhold til magtanvendelsesreglerne skal det på forhånd beskrives, hvilke situationer der gør en ”forespørgsel” aktuel.

Formålet med at anvende lokaliserings- og sporingssystemer er at forebygge eller hindre personskade ved at lokalisere eller spore personer, der færdes selvstændigt, men som fx er i risiko for at miste orienteringen, fare vild eller ikke at ”vende hjem”.

Produkteksempler

Ældre mand på bænk. Bærer armbånd med GPS-sender.De fleste lokaliserings- og sporingssystemer til personer anvender GPS-teknologi. Den mobile senderenhed kan være udformet på forskellige måder af praktiske og individuelle hensyn. Fx kan senderenheden være indbygget i et armbåndsur, inkluderet i en smartphone eller være udformet som et armbånd med en ”alarmknap”, så brugeren også kan kalde på hjælp. Der findes også løsninger med 2-vejs kommunikation, hvor der kan kommunikeres til og fra senderen.

 


» Fold alle afsnit ud /