English  Printervenlig
Ved brug af Hjælpemiddelbasen accepteres cookies til statistik og funktionalitet. Ok, fjern denne besked eller læs om brug af cookies og muligheder for at afvise cookies.

Du er her: Forside | Klassifikation | Principafgørelser -

Principafgørelser -

Principafgørelser relateret til produktgruppen eller til Alle produktgrupper. Klik på alle principafgørelser i Hjælpemiddelbasen for at få listen udvidet til at omfatte alle principafgørelser, som er registreret i Hjælpemiddelbasen.

Titel og resumeUdgivetRelaterede produktgrupper
101-10 Hjælpemiddel - høreapparat - offentlig leverandør - tab af høreapparat
Ansøger var berettiget til et nyt høreapparat som erstatning for det høreapparat, han havde tabt. Der var tale om et høreapparat udlånt af en offentlig audiologisk afdeling, og ansøger havde ikke handlet uansvarligt i sin omgang med høreapparatet.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at der ikke er indført en særregel for, hvornår høreapparater udlånt fra offentlig leverandør kan udskiftes.
30-04-2010 Hørehjælpemidler
10-12 Arbejdsskade - hjælpemidler - fremtidige udgifter - Fastsættelse af engangsbeløb til individuelt tilpassede sko/skoindlæg
Ankestyrelsen har behandlet tre sager principielt om fremtidige behandlingsudgifter til individuelt tilpasset fodtøj.
Vi fandt i alle sagerne, at sikrede havde behov for to specialfremstillede par sko/skoindlæg årligt resten af livet for at mindske arbejdsskadens følger. De sikredes varige behov for sko/skoindlæg til arbejde og fritid og det meget skiftende klima i Danmark bevirkede, at vi mente, at to par sko/skoindlæg årligt var nødvendige.
03-01-2012 Fodortoser
 Fodortoser
10-16 Hjælpemiddel - abonnementsudgifter til app - fast-netabonnement til brug for nødkald - driftsudgift
Der kan ikke ydes støtte til udgifter, som følger af brugen af hjælpemidlet (driftsudgifter).
Abonnementsudgifter til en hjælpemiddel-app og udgifter til fastnetabonnement til brug for et nødkald er ikke driftsudgifter, da der ikke er tale om udgifter, som følger af brugen af hjælpemidlet. Abonnementerne er en forudsætning for, at appen og nødkaldet kan anvendes efter deres formål.
En app er et hjælpemiddel, hvis appen er fremstillet med henblik på at kompensere for en nedsat funktionsevne. Hvis et abonnement er en forudsætning for at kunne anvende appen efter dens formål, skal kommunen afholde abonnementsudgifterne.
Et fastnetabonnement til brug for et nødkald kan ligesom abonnementsudgifter til en app bevilges som en del af hjælpemidlet, når et fastnetabonnement er en forudsætning for, at nødkaldet kan fungere. Det er en forudsætning, at borger ikke i forvejen har et fastnetabonnement. Det er alene abonnementet, der kan bevilges sammen med nødkaldet. Det vil sige, at udgifter til telefonopkald ikke er omfattet, og borger skal derfor selv afholde sådanne udgifter. Ved indgåelse af fastnetabonnement kan kommunen tage udgangspunkt i det billigst, nødvendige abonnement.
17-03-2016 Hjælpemidler som understøtter hukommelsen
 Personlige nødalarmsystemer
103-12 Hjælpemiddel - høreapparat - bevilling - udlån - henvisning - lægelig vurdering
En borger var berettiget til bevilling af høreapparater uanset, at han i en periode forud for ansøgningen havde lånt høreapparaterne af den private leverandør. Ankestyrelsen lagde til grund, at der i perioden, hvor han afprøvede apparaterne og blev undersøgt hos speciallæge, alene var tale om udlån.
Sundhedsstyrelsens vejledning om høreapparatbehandling kunne ikke begrænse borgernes mulighed for at få bevilget høreapparat ved at fastlægge yderligere procedurer.
Det var ikke en betingelse for bevilling, at kommunen skulle være enig i speciallægens vurdering af behovet for høreapparat.
01-06-2012 Hørehjælpemidler
104-10 Hjælpemiddel - høreapparat - udskiftning - bevilling - privat leverandør
Hjælpemiddelbekendtgørelsens ordlyd om, at en ansøger, som har valgt at benytte en privat leverandør tidligst kan bevilges et nyt høreapparat efter 4 år, skal forstås således, at ansøger har ret til udskiftning af sit høreapparat efter 4 år, hvis ansøger fortsat opfylder betingelserne for at bruge høreapparat.
Ansøger skal ansøge kommunen om at få et nyt høreapparat før høreapparatet anskaffes. I den konkrete sag kunne ansøger ikke få betalt et nyt høreapparat, da høreapparatet var anskaffet, inden bevillingen var givet.
30-04-2010 Hørehjælpemidler
11-14 Hjælpemiddel - personkreds - lidelsens karakter - briller - kontaktlinser - sygdomsbetinget dobbeltsyn - medfødt lidelse
Principafgørelsen fastslår
Kommunen kan ikke træffe afgørelse om afslag på støtte til briller/kontaktlinser alene med henvisning til udgiftsniveauet for det ansøgte.
Kommunen skal tage stilling til, om ansøger er omfattet af personkredsen, der har en øjenlidelse med indikation for hjælp til briller og kontaktlinser.
Sygdomsbetinget dobbeltsyn uden mulighed for operativ korrektion er opført på listen over øjenlidelser, der indikerer hjælp til briller og kontaktlinser. Begrebet "sygdomsbetinget" må efter en naturlig sproglig og lægelig forståelse anses for også at omfatte medfødte lidelser.
Dernæst må kommunen vurdere lidelsens sværhedsgrad og hvilken grad af ekspertise, der er nødvendig for at korrigere for lidelsen.
På listen over medicinsk-optisk definerede varige øjenlidelser fremgår, at der er tale om sjældne lidelser, hvor det kræver en særlig sagkundskab at korrigere for lidelsen. Det vil sige, at lidelsen har et omfang, hvor der ikke kan korrigeres for lidelsen alene ved hjælp af standardglas/kontaktlinse.
04-03-2014 Briller
114-11 Hjælpemiddel - høreapparat - udstationering - naturalydelser - EU regler
Bevilling af høreapparat var en naturalydelse, der skulle ydes af bopælslandet.
En person, der var udstationeret i et andet EU-land af den danske stat, var derfor berettiget til hjælp efter bopælslandets regler, når han søgte om hjælp der.
Hjælp efter serviceloven forudsatte, at personen havde ophold her i landet. Den omstændighed at personen var skattepligtig i Danmark og fortsat havde dansk sygesikringsbevis, ændrede ikke ved, at han faktisk opholdt sig i et andet land.
Note: Rådets forordning (EØF) nr. 883/04 af 29. april 2004 indeholder tilsvarende bestemmelser.
31-08-2011 Hørehjælpemidler
115-13 Keton - ketonstrimler - diabetes - måling - hjælpemiddel - væsentlig - væsentlighedskriterium - formål
Principafgørelsen fastslår:
Ketonstrimler kan være et hjælpemiddel, der ifølge servicelovens 112 i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af nedsat funktionsevne.
En person, der lider af type 1 diabetes og er i insulinbehandling, kan i forbindelse med sygdom have behov for at måle ketoner i blodet for at undgå syreforgiftning. Udgifter til ketonstrimler kan derfor dækkes efter servicelovens 112. I vurderingen indgår, at måling af omfanget af ketoner kan hindre alvorlige helbredsmæssige konsekvenser.

Mulighed for at måle ketoner i blodet anses for væsentlig:
Et hjælpemiddel skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad lette den daglige tilværelse.
Muligheden for at kunne måle ketoner i blodet, når man har type 1 diabetes, er så væsentlig, at ketonstrimler kan anses som er hjælpemiddel i servicelovens forstand. Antallet og omfanget af det årlige forbrug er ikke afgørende ved vurderingen af væsentlighedskriteriet i den foreliggende sag, da formålet er at undgå risiko for alvorlige helbredsmæssige konsekvenser.
01-11-2013 Blodanalyseapparater, blodanalyseudstyr og blodanalysemateriale
120-10 Hjælpemiddel - optikunderstøttende synshjælpemidler - synsnedsættelse - bordlampe
En Sonnet bordlampe, hvorpå der kunne påhæftes en lup, var et optikundersøttende hjælpemiddel for en 77-årig synshandicappet kvinde.
Kvinden havde brug for optikunderstøttende hjælpemiddel til læsning, pasning af familiens økonomi, korrespondance og håndarbejde.
Der blev ved afgørelsen lagt vægt på, at særlig belysning, skråplader, konceptholdere el. lign blev anset for at være optikunderstøttende hjælpemidler. Der blev endvidere lagt vægt på, at lampen var forberedt til påsætning af lup, og at kvinden havde brug for en læselampe kombineret med en lup.
31-05-2010 Læsebelysning og arbejdsbelysning
120-11 Nødvendig merudgift - sansehave - blind
Anlæggelse af en sansehave var ikke en nødvendig merudgift ved forsørgelsen af et barn uden synsevne.
Barnet ville kunne støttes i at færdes i haven ved hjælp af enkle kendetegn og vejledning, som ikke nødvendiggjorde anlæggelse af en sansehave med ledelinjer i underlaget og lydmæssige eller taktile kendetegn i i det fysiske miljø.
31-08-2011 Tilpassede havebede

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-17 Næste>> Viser 1-10 af 168

Nyeste hjælpemidler
Mars Taburet
Genito A/S
Mars Taburet
Uniq Taburet
Genito A/S
Uniq Taburet