Åbne data og dokumentation

For at fortsætte til Hjælpemiddelbasens åbne data i form af kommaseparerede filer og json webservice med tilhørende dokumentation skal du bekræfte, at du har læst, forstået og accepterer nedenstående betingelser.


Betingelser for brug af data fra Hjælpemiddelbasen


1. Generel information

Socialstyrelsen, som er den ansvarlige myndighed for indhentelsen af de oplysninger, som stilles til rådighed på Hjælpemiddelbasen, giver på nedenstående vilkår brugsret til data. Data omfatter hjælpemiddelrelaterede oplysninger, herunder produkt-, forhandler- og klassifikationsoplysninger. For yderligere oplysninger se: Hjælpemiddelbasens indhold.

Betingelserne accepteres ved enhver brug af data.

I øvrigt finder dansk rets almindelige regler anvendelse for aftaleforholdet mellem brugeren og Socialstyrelsen.

2. Brugsret

Socialstyrelsen giver brugeren en global, vederlagsfri og ikke-eksklusiv brugsret til data fra Hjælpemiddelbasen, herunder produkt-, forhandler- og klassifikationsoplysninger med de begrænsninger, der følger af punkt 3 nedenfor.

Disse data kan frit (med de undtagelser, der fremgår af disse betingelser):

  • kopieres, distribueres og offentliggøres,
  • ændres i opsætningen deraf og sammensættes med andet materiale, samt
  • bruges kommercielt og ikke-kommercielt.

3. Begrænsninger i brug af data

Det er en betingelse for brugerens brug af ovennævnte data, at al fremstilling og sammenstilling af data udelukkende sker på en fair og objektiv måde, herunder at fremstillingen ikke virker konkurrenceforvridende. Anvendes data f.eks. i søgealgoritmer, skal algoritmen sikre en faglig korrekt fremstilling af data. Såfremt dette ikke overholdes, er Socialstyrelsen berettiget til at opsige denne aftale for brugerens vedkommende, således at brugeren derefter ikke længere vil være berettiget til at anvende data fra Hjælpemiddelbasen.

Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at Socialstyrelsen godkender, støtter, anbefaler eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester.

Det skal sikres, at brug af data er i overensstemmelse med dansk ret.

Den engelsksprogede del af klassifikationsoplysningerne, baseret på udgivelsen DS/EN ISO 9999 fra Dansk Standard, må kun anvendes indenfor Danmarks grænser.

4. Kildeangivelse

Ved brug af data skal følgende angives: Indeholder data fra Hjælpemiddelbasen, som er stillet til rådighed af Socialstyrelsen. Sådan kildegengivelse skal ske på en klar & tydelig måde, så det fremstår klart ved en brugers brug af Socialstyrelsens data. Socialstyrelsen bemærker, at produkt- og forhandleroplysningerne i Hjælpemiddelbasen er leveret af forhandlerne af produkterne.

5. Socialstyrelsens rettigheder og ansvar

Data stilles til rådighed, som de er og forefindes, og Socialstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data .

Socialstyrelsen garanterer ikke den fortsatte tilrådighedsstillelse af data og kan til enhver tid ændre brugsretten til data og vilkårene herfor, ligesom Socialstyrelsen er berettiget til at ændre i både dataformater og indhold på databasen, hjemmeside mv.

Socialstyrelsen beder Dem om at underrette styrelsen om fejl og mangler på hmi-basen@socialstyrelsen.dk. Socialstyrelsen vil undersøge og udbedre eventuelle fejl og mangler.


Accept af betingelser for brug af data